סיפורו של מנהיג

תמונת ברירת מחדל
מערך לבחינת סוגיות מנהיגות בישראל - מפגשים לגילאי חט"ב / חט"ע

בחלקה הראשון של הפעילות, יתוודעו התלמידים למנהיגים שונים מהעבר. באמצעותם נדון בסוגיות הקשורות למנהיגות על היבטיה השונים.

נשאל מהי מנהיגות בעיני התלמיד ומהן התכונות הנדרשות ממנהיג. נבדוק שאלות הקשורות במנהיגות לקראת הקמת מדינת ישראל ובעשוריה הראשונים. 

חלקה השני יעסוק בדמותו של לוי אשכול, ניתוח דמותו בהקשר לסוגיית המנהיגות, אופן הנצחתו, המסרים שביקש להעביר, הסמלים הקשורים בו (דוגמת פיתוח הנגב ומשק המים) והתאמתם לזמן, למקום, למציאות  ולתרבות שבתוכם פעל.