בעלי תפקידים

בעת הקמתה של יד לוי אשכול נמנו מייסדי העמותה עם חבריו ומוקיריו של לוי אשכול.

כיום ממשיכה העמותה לפעול באמצעות חברי עמותה מתנדבים הפועלים לקדם את מטרותיה להנצחת זכרו ופועלו.

חברי מוסדות העמותה בהווה:

ועד המנהל

אבי וידרמן (יושב ראש)

יעל ברזילי

בועז רדי

אלון רובינשטיין

יוחאי שוחט

ועדת ביקורת: 

צופיה דימנט-יוסף

ברק לוי-שילת