הבהרה משפטית

הפניה באתר זה נעשית בלשון זכר ולצרכי נוחיות בלבד, אולם שירותינו מוצעים לנשים ולגברים כאחד.

המידע שבאתר זה מוצע למשתמש כפי שהוא. יד לוי אשכול ע"ר (עמותה רשומה) עושה ותעשה כמיטב יכולתה שהמידע יהיה מדויק ונכון ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להיות מלא או מפורט של כלל הנושאים המוצגים בו.

תוכן המידע ו/או דרך הצגתו ניתנים לשינוי על ידי העמותה בכל עת וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך ליתן על כך הודעה מוקדמת.

יד לוי אשכול אינה אחראית לכל נזק, אם יהיה כזה, אשר נגרם למשתמש, אם נגרם, עקב שימוש במידע שבאתר. העמותה והגורמים המפעילים את האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הגורמים המפעילים או מי מספקיהם או לא ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן אין הם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא באלה שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך.

כל מידע אישי שנמסר לעמותה באמצעות אתר זה ובכלל, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-‏1981.

יד לוי אשכול מאפשרת לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובעיצובו, בין אם מדובר בתוכן טקסטואלי או גרפי, שייכות במלואן ליד לוי אשכול (ע"ר). פירוט נוסף בתחום זכויות יוצרים ניתן למצוא בקישור זה.